• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

کتب اختصاصی منتشر شده در حوزه مدیریت و خردسازمانی توسط پژوهشگر برتر و مدرس دانشگاه‌های آزاد تهران

1. ترکیب خرد، هوش و خلاقیت
2. خرد تیم‌ها: خلق سازمان با عملکرد بالا
3. رهبری با خرد: چگونه خرد از رهبران خوب رهبران عالی می‌سازد؟
4. آموزش خرد و توسعه رهبری
5. خرد مفهومی نو در هزاره سوم
6. خرد در زمینه روانشناسی
7. مقدمه‌ای بر خرد و خرد سازمانی
8. نظارت مشاوره‌ای در سازمان‌ها (بررسی مشکلات اخلاقی و شغلی)
9. روانشناسی صنعتی سازمانی با رویکرد کاربردی (2 جلدی)
10. رفتار سازمانی کاربردی
11. مبانی سازمان و مدیریت (عمومی و اسلامی)
12. مدیریت دانش و یاگیری سازمانی (مفاهیم، تعاریف و نظریه‌ها)
13. ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی (مفاهیم، تعاریف و نظریه‌ها)
14. خلاقیت فردی و سازمانی (مفاهیم، تعاریف و نظریه‌ها)
15. سبک‌های رهبری (مفاهیم، تعاریف و نظریه‌ها)
16. کارآفرینی سازمانی (مفاهیم، تعاریف و نظریه‌ها)
17. اصول و مبانی کارآفرینی سازمانی (با رویکرد کاربردی)
18. رابطه رفتار شهروند سازمانی و رضایت شغلی (با رویکرد کاربردی)
19. اصول و مبانی کیفیت در سازمان ها
20. مفاهیم و نظریات هوش (با رویکرد پژوهشی)
21. عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان
طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان