• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل تاثير خرد سازماني بر اثربخشي كاركنان آموزش و پرورش استان مركزي

چكيده
اين پژوهش با هدف تعيين تاثير خرد سازماني بر اثربخش ي كاركنان آموزش و پرورش استان مركز ي در سال 1394 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش گردآوري داده ها توصيفي -پيمايشي بود . جامعه آماري تحقيق شامل 137 نفر از كليه كاركنان شامل مديران، معاونان و كارمندان آموزش و پرورش استان مركزي بود كه از اين ميان با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونهگيري تصادفيساده 101 نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد . روش جمعآوري دادهها بر اساس پرسشنامه استاندارد خرد سازماني براون و گرين ( 2006 ) و پرسشنامه استاندارد اثربخشي كاركنان ندايي و همكاران ( 2012 ) انجام گرفت.. در نهايت يافته هاي پژوهش تأثير خرد سازماني و مولفه هاي آن شامل خودشناسي، مديريت هيجانات، نوع دوستي، الهام بخشي، قضاوت، دانش زندگي، مهارت زندگي و تمايل به يادگيري را بر اثربخشي كاركنان آموزش و پرورش استان مركزي مورد تأييد قرار داد.

 

100,000

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان