• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل مروری بر مدلهای ارائه شده در زمینه خرد

چکیده
میراث عظیم فرهنگی و تاریخی خرد تعریف جامع روانشناختی خرد و کاربرد عملی این مفهوم را دشوار میسازد. با وجود این در دهه اخیر چند مدل روانشناختی خرد پیشنهاد شده است که ظاهراً چنین امکانی را فراهم آورده اند. علیرغم این روند، پژوهشهای خرد بیشتر نظری هستند تا تجربی. خرد شامل دانش عمومی درباره ماهیت انسان است که از یک زمینه فرهنگی خاص و دوره تاریخی سبقت میجوید و همچنین شامل دانش تخصصیتر درباره تغییرات صورت گرفته در معنا و هدف زندگی است. این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به بررسی مدلهای ارائه شده در زمینه خرد میپردازد.

 

100,000

 

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان