• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل مروری بر مذلهای ارائه شده در زمینه خرد سازمانی

خرد سازمانی به سرعت به عنوان یک حیطه در حال ظهور می‌باشد. خرد تاثیر چشمگیری بر موفقیت در سطح مختلف فردی، سازمانی و اجتماعی دارد نتایج فعالیتهای مدیریت دانش را بهبود می‌بهشد. همچنین خرد سازمانی می تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای پاسخگویی به محیط نامطمئن باشد. خردسازمانی برای ارزش آفرینی سازمان اهمیت دارد و بنابراین سازمان‌هایی با سطوح بالای خرد سازمانی، میتوانند به نتایج بهتری دست یابند.

 

100,000

 

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان