• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل مقیاسهای اندازهگیری و نظریه های توسعه خرد

چکیده
خرد تا دو دهه گذشته سازه مبهم و فریبنده پژوهشهای علمی بوده است که تا حد زیادی به دلیل توجه محققان رشد داشته است. اگر چه ظاهرا اجماع مشخصی درباره آن یعنی معنا و نحوه توسعه آن وجود ندارد اما مفاهیم،
نظریهها و کاربردهای متفاوتی برای خرد پیشنهاد شده است و در نهایت مقیاسهایی را برای اندازهگیری آن ارائه کرده اند. لذا این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به مروری بر مقیاسهای اندازهگیری و نظریه های توسعه خرد میپردازد. بر این اساس در این مقاله به بررسی نظریههای ضمنی خرد، عملکرد مرتبط با خرد و تحلیلهای عاملی نهان خرد پرداخته میشود، در رابطه با مقیاسهای اندازهگیری خرد توضیحاتی داده میشود و درنهایت به مقایسه ابزارهای اندازهگیری خرد پرداخته میشود. امید است این مقاله به توسعه این مفهوم نوظهور در کشور کمک کند.

 

100,000

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان