• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل خرد و رهبری در سازمان

از نظر تاریخی، رهبری معمولاً با خرد درک شده ارتباط دارد. رهبران پیروانشان را از طریق دیدشان به زندگی خوب و تواناییشان برای بکار بستن چنین دیدی جذب می‌کنند. افراد تمایل دارند از کسی پیروی کنند که دید مشخصی به ماهیت زندگی خوب دارد، کسی که با رفتارش زندگی خوبی دارد و همدلی زیادی برای انسانهای هم نوعش دارد و اشتیاق وافری به دنیایی که معتقد است مردم میتوانند ایجاد کنند دارد. خرد و رهبری برای افزایش کیفیت زندگی افراد و پیشرفتهای فرهنگی جامه اهمیت دارد.

 

100,000

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان