• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل خرد در شغل حسابرسی

چکیده: حسابرسی فرآیند پیچیدهای است که چالشهای بزرگی را مطرح میکند چون حسابرسان غالباً با شرایط پیچیدهای سروکار دارند که ممکن است هرگز قبلاً آنها را تجربه نکرده باشند یا برای آنها
دانششان ناکافی و یا نامرتبط باشد. در حسابرسی اگرچه خرد ضروری است، اما باید صریحاً تعریف شود. این مقاله پیرامون مفهوم خرد بحث میکند و یک چهارچوب نظری برای توصیف سه فضیلت مهم خرد در
حرفه حسابداری ارائه میدهد. یافتههای حاصل از مروری بر ادبیات پیشین و تحلیل تجربی یک مطالعه موردی نشان داد تصمیمگیری خردمندانه در حسابرسی تلفیق سه فضیلت مهم است: 1. معرفتی
)دانش عمومی، فنی و تخصصی( 2. توانمندسازی )انجام قضاوت حرفهای( و 3. اخلاقی )اخلاقیات(. برای انجام یک حسابرسی با کیفیت، مقاله چهارچوب سه مؤلفهای را ارائه میدهد که تشریح میکند چطور حسابداران باید از دانش، تواناییهای قضاوت و اصول اخلاقیشان برای اتخاذ تصمیم حسابرسی خردمندانه استفاده کنند.

 

100,000

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان