• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل مروری بر مفاهیم خرد در چهارچوب مدیریت و سازمانها

چکیده
اگر دهه آخر قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست و یکم را عصر سازمان دهی یادگیری نام نهیم، دوره ای که جای آن را می گیرد شاید عنوان عصر خرد سازمانی را به خود بگیرد و این بدین معنی است که تا چه حد می توانیم موانع پیش رو را درک و بر آن ها غلبه کنیم. سازمان ها، مشاوران و استادان فعالانه رویکردهای مناسب و مؤثر را برای مدیریت دانش دنبال میکنند و اظهار میدارند، دانش که یک پله بالاتر از اطلاعات است و دو پله بالاتر از دادهها است، سرمایه مهم سازمانی و اجتماعی است، اما کمتر در مورد خرد بحث شده است. حتی تعداد بسیار کمی از کتابهای متعدد نوشته شده پیرامون مدیریت دانش به خرد اشاره کرده اند
و کتاب هایی که خرد را در ارتباط با داده ها، دانش و اطلاعات زمینه سازی می کنند، به ندرت موضوع را بیشتر بسط می دهند. لذا این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به مروری بر مفاهیم خرد در چهارچوب مدیریت و سازمانها میپردازد. بر این اساس در این مقاله، تعاریفی برای خرد، خرد سازمانی، مدیریت خرد و یادگیری سه حلقه ای ارائه می شود و درنهایت در بخش نتیجه گیری سؤالاتی برای تعمق بیشتر درباره خرد سازمانی طرح می شود.

 

100,000

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان