• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل اطلاعات، دانش نیست؛ دانش خرد نیست؛ خرد حقیقت نیست

چکیده
دانش رابطه میان شخص و واقعیت است. دانش ترکیب متغیر تجربه، ارزشها، اطلاعات زمینهای و بینش تخصصی است که چهارچوبی برای ارزیابی و تلفیق تجارب و اطلاعات جدید فراهم میکند. دانش از تفکر دانایان سرچشمه میگیرد و بکار برده میشود. از طرف دیگر میتوان خرد را ظرفیت درک کلیت زندگی با یک دیدگاه گسترده و عمیق و عمل بر پایه درک در راستای مصلحت عمومی بلندمدت و یادگیری درسهای مهم زندگی تعریف کرد. خرد کاربرد هوش، خلاقیت و دانش در جهت مصلحت عموم با متوازن کردن منافع درون فردی، میان فردی و برون فردی در کوتاهمدت و بلندمدت از طریق میانجیگری ارزشها جهت تطبیق با شکل دهی و انتخاب محیط هاست. وجوه اشتراک تعاریف دانش و خرد عبارتاند از اینکه خرد دانشی است که دیدگاه گسترده و عمیق تر دارد؛ برای توسعه خرد به مدت زمان طولانی نیاز است؛ مؤلفه
خدمت در جهت مصلحت عموم وجود دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی تعداد آثار شبکه گوگل برای برخی مفاهیم مهم زندگی و مفاهیم مرتبط با دانش پرداخته میشود و سپس برخی مفاهیم مهم در حوزه خرد و دانش نظیر اکتساب دانش، مهندسی دانش، مدیریت دانش، سطح دانش، بازیابی دانش و محافظت از دادهها بهطور مبسوط شرح داده میشود. کلمات کلیدی: دانش، خرد، حقیقت، عشق، موسیقی

 

100,000

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان