• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل چیستی خرد و چگونگی توسعه آن در محیطهای آموزشی

چکیده
کسب اطلاعات و توسعه مهارتهای شناختی و ارزشی یکی از ویژگی های بارز انسانی است و انسان به طور طبیعی تمایل دارد حوزه اطلاعات و سطح مهارتهای خویش را گ سترش دهد. این روحیه همواره محرک انسان بوده ا ست و موجب ک سب و تولید دانش های ب شری شده ا ست و بدون خرد د ستیابی به آن امری د شوار و گاه غیر ممکن بنظر می ر سد. خِرَد، دا شتن دانش، شعور، فهم، تجربه و بصیرت اکتسابی و نیز فهم ذاتی به همراه قابلیت کار بستن آنهاست. توسعه مهارتهای شناختی در جوانی از طریق خرد عاملی استتت که توجه اکثر جوامع زیادی را به خود جلب کرده استتت چرا که قضتتاوتهای خردمندانه میتوانند
کیفیت زندگی و رفتار ما را بهبود دهند و در د ستیابی به اهداف آتی موثر با شد.در این مقاله که به روش تو صیفی )ا سنادی و کتابخانه ای( انجام گرفته است ابتدا به بررسی ماهیت خرد با استفاده از پژوهش های سایر محققان می پردازد و بیان می کند که خرد به عنوان زمینه ستتاز و همپوشتتی مجموعه ای از ارزش ها در نحوه متوازن کردن منافع و واکنشهای فرد نستتبت به خویش نقش آفرین و در نحوه تعریف فرد از مصتتلحت عمومی تأثیر میگذارد. ستتپ پیدایش و چرایی آموزش خرد در مراکز آموز شی با ا ستفاده از نظر محققان مورد برر سی قرار می گیرد و م شاهده می شود که آموزش می تواند با آموختن مدل ها و چارچوب خرد دانایان می تواند دانش آموزان را به طور موثری تشتویق به توستعه ارزش های فردی کرده و در اجرای مدلهای نق شی خرد هر فرد، موثر با شد. در خاتمه به برر سی چند روش برای تو سعه خرد در مراکز آموز شی پرداخته می شود و نشان می دهیم ا ستفاده از برنامه های آموز شی و در سی در محیط های آموز شی به شکلی یکپارچه می تواند در تو سعه خرد مثمر ثمر باشد

 

100,000

 

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان