• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل پیشایندها و پسایندهای خرد سازمانی

چکیده
خرد سازمانی میتواند به عنوان ابزاری کارا برای پاسخگویی به محیط نامطمئن باشد. بهطور کلی درک بیشتر خرد و مفاهیم مربوطه مانند خرد سازمانی، خرد مدیریتی و مدیریت خرد میتواند زمینه ارزشمندی را ایجاد کند و منجر به بهبود تئوری و عمل مدیریت دانش شود. علاوه بر این میتواند در دستیابی به مجموعهای از مزایای سازمانی که میتوانند از عملکرد و موفقیت پشتیبانی کنند نقش داشته باشد. خرد سازمانی با افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها در ارتباط میباشد علاوه بر این خرد سازمانی میتواند بر عوامل دیگری نظیر رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی اثر بگذارد؛ همچنین عوامل سازمانی نظیر مدیریت دانش، رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی نقش بهسزایی در ارتقای خرد سازمانی دارد. این مقاله با مطالعه ادبیات حوزه خرد سازمانی و با روش کتابخانهای به بررسی پیشایندها )عوامل اثرگذار( و پسایندها )عوامل اثرپذیر( خرد
سازمانی میپردازد تا سازمانها با بهرهگیری از این مفهوم مهم سازمانی و آشنایی با پیشایندها و پسایندهای آن بتوانند خود را در این محیط رقابتی حفظ کنند.

 

100,000

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان