• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل مؤلفههای تشکیل دهنده خرد سازمانی و مقیاسهای اندازهگیری

چکیده
اکنون زمان این است که خرد را در زمینه سازمانی بکار بریم زیرا سازمان ها به طور خردمندانه نمی اندیشند و عمل نمی کنند و لازم است که عملکرد خردمندانه داشته باشند. موضوع حائز توجه این است که با وجود اهمیت مسئله خرد سازمانی، هنوز هم مؤلفه های تشکیل دهنده خرد سازمانی در ادبیات مشخص نشده است؛ در کشور ایران نیز تا کنون مقیاس اندازهگیری در این زمینه وجود ندارد. مفهوم خرد دهههاست که توجه محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است اما هنوز هم تعریف مشخصی از خرد وجود ندارد. خرد سازمانی به صورت جمع آوری، انتقال و یکپارچه سازی خرد افراد و استفاده از فرایندهای نهادی و اجتماعی مثلاً ساختار، فرهنگ و رهبری برای عمل راهبردی تعریف می شود که در درک نحوه استفاده بهتر سازمان از دانش تأکید دارند؛ همچنین خرد سازمانی به صورت صلاحیت سازمان برای توسعه روش های سازمانی در استفاده از فضایل و اعمال افراد برای تصمیمگیری مؤثر و سلامت سازمان تعریف میشود. این مقاله با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به بررسی مؤلفه های تشکیل دهنده خرد سازمانی و مقیاسهای اندازهگیری میپردازد که بر این اساس به تشریح ابعاد خرد سازمانی بر اساس مقیاس توسعه خرد )براون و گرین، 6002 ( و مقیاس خرد سازمانی اشمیت و همکاران ) 6016 ( پرداخته می- شود.

 

100,000

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان