• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل خرد در آموزش عالی اهمیت و ضرورت آن

چکیده
امروزه در تحصیلات تکمیلی، کیفیت تجربه ی دانش جو توجه بسیاری را به خود جلب می کند. پاسخ گویی به پرسش های بغرنج موجود در مورد کیفیت تحصیلات مقاطع پیش از کارشناسی ارشد که به صورت گسترده توسط اصلی ترین افراد ذینفع نهادهای آموزشی مطرح می شوند، بر عهده ی بانیان آموزش است. در شرایط کنونی، زمان آن فرا رسیده است که بخش خدمات شغلی میزان مشارکت خود در ایجاد محیط های یادگیری قدرتمند را به حداکثر برساند و نقش پررنگ تری در شکل دهی به این بحث بر عهده بگیرد. لذا دانشگاهها باید به پرورش خرد بپردازند. خرد نیز هنگامی پرورش می یابد که دانش جویان فرآیند اصلی
آموختن از زندگی را از سر می گذرانند و این تجربه را جزء به جزء در مراحل تأمل، ترکیب و کاربرد مورد بازبینی قرار می دهند. این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به بررسی اهمیت و ضرورت خرد در آموزش عالی میپردازد. امید است پژوهشگران با بهرهگیری از این مقاله به اهمیت و ضرورت خرد سازمانی و بالاخص خرد در حوزه آموزش عالی پی ببرند.

 

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان