• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل رويكردهاي روانشناختي به تعريف خرد

چكيده
از عهد باستان عقايد فلسفي و مذهبي بر خرد متمركز بودهاند. در طول چند دهه گذشته، خرد علاوه بر رشته فلسفه توجه ساير حوزههاي ميانرشتهاي رشتههاي دانشگاهي از جمله روانشناسي را نيز به خود جلب كرده است. جاي تعجب نيست كه توافق چنداني پيرامون تعريف كلي خرد وجود ندارد، اگرچه به نظر ميرسد بيشتر افراد درك شهودي از ويژگيهاي آن دارند. خرد منش و دانش ايدهآل انسان است كه نمايانگر هماهنگي متعادل هيجانات، انگيزهها و افكار با قضاوت خوب و توانايي براي توصيه در مسائل دشوار و مبهم زندگي ميباشد. فرمولهاي نظري خرد به دو دسته ضمني و صريح طبقهبندي ميشوند. رويكرد نظري ضمني شامل
درك رايج مردم از ريشه سازه خرد در زبان رايج است؛ اما رويكرد نظري صريح نسبت به ايجاد نظريه، امكان بررسيهاي مبتني بر فرضيه و تجربه را جهت توضيح و اعتبار دهي به مدل، فراهم ميكند. اين پژوهش با مطالعه ادبيات حوزه خرد و با روش كتابخانهاي به بررسي رويكردهاي روانشناختي به تعريف خرد ميپردازد

 

100,000

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان