ارائه مدل خرد کارآفرینانه ظهور مفهومی جدید جهت پژوهشهای مرتبط

چاپ

چکیده
کارآفرینی شامل شناسایی، ارزیابی و بهره بردن از فرصت است. برای درک ارزش کارآفرینی، مهم است به این نکته بپردازیم که چگونه این خرد بر فرآیند کارآفرینی تأثیر می گذارد. خرد کارآفرینانه ممکن است به طور خاص برای شناسایی فرصت کارساز باشد اما نگاهی عمیق به این موضوع نشان میدهد که خرد لازمه کارآفرینی است. با توجه به آنچه گفته شد هدف این مقاله بررسی خرد کارآفرینانه بهعنوان یک مفهوم نوظهور هست تا راهنمایی برای پژوهشگران در این حوزه باشد.

 

100,000

 

 

اشتراک در تلگرام