• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل ارائه مدل سیستمی خرد سازمانی در آموزش عالی

چکیده
خرد سازمانی مفهومی اقدام گرایانه است و به منزله آمادگی برای پذیرش دانش سازمانی مناسب در طول مراحل برنامهریزی، تصمیم گیری و پیادهسازی است. درواقع خرد تأثیر خود را بهصورت رفتار در برخی از وظایف مدیریت نشان میدهد و موجب بهبود عملکرد سازمان و حرکت آن به سمت تعالی میشود. خرد سازمانی با ارتقا اثربخشی و کارایی عملکرد دانشگاه، میتواند نقش قابلملاحظهای در ایجاد مزیت رقابتی برای دانشگاه داشته باشد بهنحویکه دانشگاه با تقویت جایگاه علمی و دانشی خود میتواند نگرشی برونمرزی برای آموزش و تربیت دانشجویان خارجی به صورت گسترده تر داشته باشد. این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به ارائه مدلی سیستمی خرد سازمانی در آموزش عالی میپردازد. امید است پژوهشگران با بهرهگیری از این مقاله و پیاده سازی و اجرای این مدل بتوانند به حل برخی مشکلات هرچند جزئی در حوزه آموزش عالی بپردازند.

 

100,000

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان