• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل تأثیر هوش رقابتی بر خرد سازمانی

چکیده
امروزه خرد سازمانی نقش پررنگی که در نزد مدیران سازمان ها در جهت ارتقاء بهره وری پیدا نموده است و یکی از عوامل محرک در ایجاد آن هوش رقابتی می باشد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر هوش رقابتی بر خرد سازمانی صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 0044 نفر از کارکنان شاغل در صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه در سال 6931 بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی 933 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی پوردجام و همکاران ) 6933 ( و پرسشنامه استاندارد خرد سازمانی براون و گرین ) 6441 ( انجام گرفت. ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی نظیر آلفای کرونباخ )بالاتر از 4.0 برای هر مؤلفه( و ضریب پایایی ترکیبی )بالاتر از 4.0 برای هر مؤلفه(،و روایی واگرا )ضرایب بار عاملی و معناداری هر شاخص( بررسی و تأیید شد. پس از )AVE› روایی همگرا ) 0.5
جمع آوری پرسشنامهها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به انجام پذیرفت. یافته های پژوهش تأثیر معنادار هوش رقابتی و ابعاد آن شامل آگاهی از Smart PLS کمک نرم افزار 2 رقبا، سبک مدیریت، سطح رقابت، آگاهی از مشتریان، اطلاع رسانی، تحقیق  در رقابت، آگاهی محیط، آگاهی بازار و تبلیغات را بر خرد سازمانی صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه مورد تأیید قرار داد.

 

100,000

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان