• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل تاریخچه خرد و خرد سازمانی

چکیده
خرد تا دو دهه گذشته سازه مبهم و فریبنده پژوهشهای علمی بوده است که تا حد زیادی به دلیل توجه محققان رشد انسان نمایان شده است. اگر چه ظاهرا اجماع مشخصی درباره آن یعنی معنا و نحوه توسعه آن وجود ندارد اما مفاهیم و کاربردهای متفاوتی برای خرد پیشنهاد شده است. خرد، قدرت برتر و مظهر برتری انسان و یکی از قدرت های شخصیتی مهم شناسایی شده توسط جنبش روانشناسی مثبت است. اگرچه، مفهوم خرد سازمانی خرد را از سطح فردی به سطح سازمانی میکشاند. در این سطح، سازمانها میتوانند یاد بگیرند که چگونه از افرادی که در موضوعات مختلف و از جنبههای مختلف توصیه میدهند،
تفکر سازنده و گروهی را تقویت میکنند، منافع شخصی را به خاطر منافع سازمانی فدا میکنند و در تفکر خلاقانه در مسائل راهبردی پیشرو هستند، استفاده کنند. این پژوهش با مطالعه ادبیات حوزه خرد و خرد سازمانی با روش کتابخانهای به بررسی تاریخچه خرد و خرد سازمانی میپردازد.

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان