• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

ارائه مدل تأثير مدیریت دانش بر خرد سازماني با توجه به نقش ميانجي هوش هيجاني

چكيده
هدف: این پژوهش با هدف بررسي تأثیر مدیریت دانش بر خرد سازماني با توجه به نقش میانجي هوش هیجاني در دانشگاه آزاد اسلامي شهر تهران انجام شد.
روش: روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری دادهها توصیفي - همبستگي و همینطور از نظر نوع داده کمي بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئتعلمي دانشگاههای آزاد شهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونهگیری تصادفي خوشهای مرحلهای، تعداد 700 نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگي اعضای هیئتعلمي تماموقت بودند. بهمنظور گرداوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون ) 2003 ( خرد سازماني براون و گرین ) 2006 ( و هوش هیجاني مایر و همکاران ) 1999 ( استفاده شد. پس از جمعآوری پرسشنامهها، توصیف دادهها از طریق میانگین، انحراف معیار و ... با استفاده از نرمافزار 21 Spss- و استنباط آماری دادهها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرمافزار 80 / 8 LISREL-v انجام پذیرفت.

 

100,000

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان