• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

مجموعه مقالات تخصصی

چکیده: حسابرسی فرآیند پیچیدهای است که چالشهای بزرگی را مطرح میکند چون حسابرسان غالباً با شرایط پیچیدهای سروکار دارند که ممکن است هرگز قبلاً آنها را تجربه نکرده باشند یا برای آنها
دانششان ناکافی و یا نامرتبط باشد. در حسابرسی اگرچه خرد ضروری است، اما باید صریحاً تعریف شود. این مقاله پیرامون مفهوم خرد بحث میکند و یک چهارچوب نظری برای توصیف سه فضیلت مهم خرد در
حرفه حسابداری ارائه میدهد. یافتههای حاصل از مروری بر ادبیات پیشین و تحلیل تجربی یک مطالعه موردی نشان داد تصمیمگیری خردمندانه در حسابرسی تلفیق سه فضیلت مهم است: 1. معرفتی
)دانش عمومی، فنی و تخصصی( 2. توانمندسازی )انجام قضاوت حرفهای( و 3. اخلاقی )اخلاقیات(. برای انجام یک حسابرسی با کیفیت، مقاله چهارچوب سه مؤلفهای را ارائه میدهد که تشریح میکند چطور حسابداران باید از دانش، تواناییهای قضاوت و اصول اخلاقیشان برای اتخاذ تصمیم حسابرسی خردمندانه استفاده کنند.

 

100,000

100,000

چکیده
اگر دهه آخر قرن بیستم و سالهای آغازین قرن بیست و یکم را عصر سازمان دهی یادگیری نام نهیم، دوره ای که جای آن را می گیرد شاید عنوان عصر خرد سازمانی را به خود بگیرد و این بدین معنی است که تا چه حد می توانیم موانع پیش رو را درک و بر آن ها غلبه کنیم. سازمان ها، مشاوران و استادان فعالانه رویکردهای مناسب و مؤثر را برای مدیریت دانش دنبال میکنند و اظهار میدارند، دانش که یک پله بالاتر از اطلاعات است و دو پله بالاتر از دادهها است، سرمایه مهم سازمانی و اجتماعی است، اما کمتر در مورد خرد بحث شده است. حتی تعداد بسیار کمی از کتابهای متعدد نوشته شده پیرامون مدیریت دانش به خرد اشاره کرده اند
و کتاب هایی که خرد را در ارتباط با داده ها، دانش و اطلاعات زمینه سازی می کنند، به ندرت موضوع را بیشتر بسط می دهند. لذا این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به مروری بر مفاهیم خرد در چهارچوب مدیریت و سازمانها میپردازد. بر این اساس در این مقاله، تعاریفی برای خرد، خرد سازمانی، مدیریت خرد و یادگیری سه حلقه ای ارائه می شود و درنهایت در بخش نتیجه گیری سؤالاتی برای تعمق بیشتر درباره خرد سازمانی طرح می شود.

 

100,000

 

100,000

چکیده
کسب اطلاعات و توسعه مهارتهای شناختی و ارزشی یکی از ویژگی های بارز انسانی است و انسان به طور طبیعی تمایل دارد حوزه اطلاعات و سطح مهارتهای خویش را گ سترش دهد. این روحیه همواره محرک انسان بوده ا ست و موجب ک سب و تولید دانش های ب شری شده ا ست و بدون خرد د ستیابی به آن امری د شوار و گاه غیر ممکن بنظر می ر سد. خِرَد، دا شتن دانش، شعور، فهم، تجربه و بصیرت اکتسابی و نیز فهم ذاتی به همراه قابلیت کار بستن آنهاست. توسعه مهارتهای شناختی در جوانی از طریق خرد عاملی استتت که توجه اکثر جوامع زیادی را به خود جلب کرده استتت چرا که قضتتاوتهای خردمندانه میتوانند
کیفیت زندگی و رفتار ما را بهبود دهند و در د ستیابی به اهداف آتی موثر با شد.در این مقاله که به روش تو صیفی )ا سنادی و کتابخانه ای( انجام گرفته است ابتدا به بررسی ماهیت خرد با استفاده از پژوهش های سایر محققان می پردازد و بیان می کند که خرد به عنوان زمینه ستتاز و همپوشتتی مجموعه ای از ارزش ها در نحوه متوازن کردن منافع و واکنشهای فرد نستتبت به خویش نقش آفرین و در نحوه تعریف فرد از مصتتلحت عمومی تأثیر میگذارد. ستتپ پیدایش و چرایی آموزش خرد در مراکز آموز شی با ا ستفاده از نظر محققان مورد برر سی قرار می گیرد و م شاهده می شود که آموزش می تواند با آموختن مدل ها و چارچوب خرد دانایان می تواند دانش آموزان را به طور موثری تشتویق به توستعه ارزش های فردی کرده و در اجرای مدلهای نق شی خرد هر فرد، موثر با شد. در خاتمه به برر سی چند روش برای تو سعه خرد در مراکز آموز شی پرداخته می شود و نشان می دهیم ا ستفاده از برنامه های آموز شی و در سی در محیط های آموز شی به شکلی یکپارچه می تواند در تو سعه خرد مثمر ثمر باشد

 

100,000

 

 

100,000

چکیده
خرد پدیده ای است که توجه زیادی را به ویژه در مذهب و فلسفه به خود جلب کرده است. خرد، فلسفه شخصی )دید فرد به زندگی(، حس توازن و درك پیچیدگی های روابط از یك منظر است. تعاریف قضاوت صحیح نیز با بحث پیرامون ماهیت خرد در فلسفه و مقالات موجود در قرنهای اخیر شکل گرفته است. این پژوهش با مطالعه ادبیات حوزه فلسفه و خرد و با روش کتابخانهای به بررسی جنبههای فلسفی خرد میپردازد. امید است پژوهشگران با بهره- گیری از این مقاله بتوانند با مبانی نظری مفهوم خرد آشنا شوند.

100,000

 

 

100,000

چکیده
دانش رابطه میان شخص و واقعیت است. دانش ترکیب متغیر تجربه، ارزشها، اطلاعات زمینهای و بینش تخصصی است که چهارچوبی برای ارزیابی و تلفیق تجارب و اطلاعات جدید فراهم میکند. دانش از تفکر دانایان سرچشمه میگیرد و بکار برده میشود. از طرف دیگر میتوان خرد را ظرفیت درک کلیت زندگی با یک دیدگاه گسترده و عمیق و عمل بر پایه درک در راستای مصلحت عمومی بلندمدت و یادگیری درسهای مهم زندگی تعریف کرد. خرد کاربرد هوش، خلاقیت و دانش در جهت مصلحت عموم با متوازن کردن منافع درون فردی، میان فردی و برون فردی در کوتاهمدت و بلندمدت از طریق میانجیگری ارزشها جهت تطبیق با شکل دهی و انتخاب محیط هاست. وجوه اشتراک تعاریف دانش و خرد عبارتاند از اینکه خرد دانشی است که دیدگاه گسترده و عمیق تر دارد؛ برای توسعه خرد به مدت زمان طولانی نیاز است؛ مؤلفه
خدمت در جهت مصلحت عموم وجود دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی تعداد آثار شبکه گوگل برای برخی مفاهیم مهم زندگی و مفاهیم مرتبط با دانش پرداخته میشود و سپس برخی مفاهیم مهم در حوزه خرد و دانش نظیر اکتساب دانش، مهندسی دانش، مدیریت دانش، سطح دانش، بازیابی دانش و محافظت از دادهها بهطور مبسوط شرح داده میشود. کلمات کلیدی: دانش، خرد، حقیقت، عشق، موسیقی

 

100,000

 

100,000
طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان