• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

مجموعه مقالات تخصصی

چکیده
خرد سازمانی مفهومی اقدام گرایانه است و به منزله آمادگی برای پذیرش دانش سازمانی مناسب در طول مراحل برنامهریزی، تصمیم گیری و پیادهسازی است. درواقع خرد تأثیر خود را بهصورت رفتار در برخی از وظایف مدیریت نشان میدهد و موجب بهبود عملکرد سازمان و حرکت آن به سمت تعالی میشود. خرد سازمانی با ارتقا اثربخشی و کارایی عملکرد دانشگاه، میتواند نقش قابلملاحظهای در ایجاد مزیت رقابتی برای دانشگاه داشته باشد بهنحویکه دانشگاه با تقویت جایگاه علمی و دانشی خود میتواند نگرشی برونمرزی برای آموزش و تربیت دانشجویان خارجی به صورت گسترده تر داشته باشد. این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به ارائه مدلی سیستمی خرد سازمانی در آموزش عالی میپردازد. امید است پژوهشگران با بهرهگیری از این مقاله و پیاده سازی و اجرای این مدل بتوانند به حل برخی مشکلات هرچند جزئی در حوزه آموزش عالی بپردازند.

 

100,000

 

100,000

چکیده
امروزه خرد سازمانی نقش پررنگی که در نزد مدیران سازمان ها در جهت ارتقاء بهره وری پیدا نموده است و یکی از عوامل محرک در ایجاد آن هوش رقابتی می باشد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر هوش رقابتی بر خرد سازمانی صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 0044 نفر از کارکنان شاغل در صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه در سال 6931 بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی 933 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه استاندارد هوش رقابتی پوردجام و همکاران ) 6933 ( و پرسشنامه استاندارد خرد سازمانی براون و گرین ) 6441 ( انجام گرفت. ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی نظیر آلفای کرونباخ )بالاتر از 4.0 برای هر مؤلفه( و ضریب پایایی ترکیبی )بالاتر از 4.0 برای هر مؤلفه(،و روایی واگرا )ضرایب بار عاملی و معناداری هر شاخص( بررسی و تأیید شد. پس از )AVE› روایی همگرا ) 0.5
جمع آوری پرسشنامهها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به انجام پذیرفت. یافته های پژوهش تأثیر معنادار هوش رقابتی و ابعاد آن شامل آگاهی از Smart PLS کمک نرم افزار 2 رقبا، سبک مدیریت، سطح رقابت، آگاهی از مشتریان، اطلاع رسانی، تحقیق  در رقابت، آگاهی محیط، آگاهی بازار و تبلیغات را بر خرد سازمانی صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه مورد تأیید قرار داد.

 

100,000

100,000

چكيده
هدف: این پژوهش با هدف بررسي تأثیر مدیریت دانش بر خرد سازماني با توجه به نقش میانجي هوش هیجاني در دانشگاه آزاد اسلامي شهر تهران انجام شد.
روش: روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری دادهها توصیفي - همبستگي و همینطور از نظر نوع داده کمي بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئتعلمي دانشگاههای آزاد شهر تهران بودند که با استفاده از محاسبه حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونهگیری تصادفي خوشهای مرحلهای، تعداد 700 نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد که همگي اعضای هیئتعلمي تماموقت بودند. بهمنظور گرداوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون ) 2003 ( خرد سازماني براون و گرین ) 2006 ( و هوش هیجاني مایر و همکاران ) 1999 ( استفاده شد. پس از جمعآوری پرسشنامهها، توصیف دادهها از طریق میانگین، انحراف معیار و ... با استفاده از نرمافزار 21 Spss- و استنباط آماری دادهها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری و به کمک نرمافزار 80 / 8 LISREL-v انجام پذیرفت.

 

100,000

 

100,000

چکیده
امروزه، عدم قطعیت محیط یکی از مهم ترین چالش های سازمان ها به شمار می رود. به طوری که نوسانات و بی ثباتی و محیط های غنی
از اطلاعات، باعث ایجاد سطوح بالایی از عدم قطعیت شده و ویژگی های متمایزکننده ای به دنیای کنونی داده است. مطالعات خرد
سازمانی در دهه اخیر نشان داده که سازمان هایی خردمند شناخته می شود که بتوانند دانش را به بهترین نحو کسب و مدیریت نمایند.
از این رو مدیریت دانش مفهومی کلیدی در ادبیات خرد سازمانی محسوب می گردد. در این مقاله نیز یک بررسی از مطالب متفاوت بر
روی خرد در ادبیات فلسفه و روانشناسی، و گردآوری تعدادی منابع گذشته مرتبط به خرد در ادبیات مدیریت و مدیریت دانش انجام
شد. هدف از این مقاله بحث بیشتر پیرامون خرد با استفاده از مقالات مختلف موجود درباره خرد و نشان دادن اهمیت خرد در
چهارچوب مدیریت و سازمان ها است. سایر اهداف این مقاله عبارتاند از بررسی اهمیت خرد در سازمانها، چیستی خرد و رابطه آن با
دانش، رابطه ی بین خرد و مدیریت، چیستی خرد سازمانی و چگونگی توسعه آن . در این مقاله، تعاریفی برای خرد، خرد سازمانی،
مدیریت خرد و یادگیری سه حلقهای ارائه می شود. از بخش نتیجهگیری مقاله به عنوان، اساسی برای طرح سوالات بیشتر درباره خرد
سازمانی استفاده میشود. در نهایت، این مقاله باعث بحث بیشتر در مورد خرد با تمرکز بر روی ادبیات متنوع که کاوش خرد و تامل در
ارتباط خرد در زمینه مدیریت و سازمان هاست، می گردد.

 

100,000

 

 

100,000

چکیده
خرد تا دو دهه گذشته سازه مبهم و فریبنده پژوهشهای علمی بوده است که تا حد زیادی به دلیل توجه محققان رشد انسان نمایان شده است. اگر چه ظاهرا اجماع مشخصی درباره آن یعنی معنا و نحوه توسعه آن وجود ندارد اما مفاهیم و کاربردهای متفاوتی برای خرد پیشنهاد شده است. خرد، قدرت برتر و مظهر برتری انسان و یکی از قدرت های شخصیتی مهم شناسایی شده توسط جنبش روانشناسی مثبت است. اگرچه، مفهوم خرد سازمانی خرد را از سطح فردی به سطح سازمانی میکشاند. در این سطح، سازمانها میتوانند یاد بگیرند که چگونه از افرادی که در موضوعات مختلف و از جنبههای مختلف توصیه میدهند،
تفکر سازنده و گروهی را تقویت میکنند، منافع شخصی را به خاطر منافع سازمانی فدا میکنند و در تفکر خلاقانه در مسائل راهبردی پیشرو هستند، استفاده کنند. این پژوهش با مطالعه ادبیات حوزه خرد و خرد سازمانی با روش کتابخانهای به بررسی تاریخچه خرد و خرد سازمانی میپردازد.

صفحه4 از4

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان