• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

مجموعه مقالات تخصصی

چکیده
خرد سازمانی میتواند به عنوان ابزاری کارا برای پاسخگویی به محیط نامطمئن باشد. بهطور کلی درک بیشتر خرد و مفاهیم مربوطه مانند خرد سازمانی، خرد مدیریتی و مدیریت خرد میتواند زمینه ارزشمندی را ایجاد کند و منجر به بهبود تئوری و عمل مدیریت دانش شود. علاوه بر این میتواند در دستیابی به مجموعهای از مزایای سازمانی که میتوانند از عملکرد و موفقیت پشتیبانی کنند نقش داشته باشد. خرد سازمانی با افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها در ارتباط میباشد علاوه بر این خرد سازمانی میتواند بر عوامل دیگری نظیر رضایت شغلی و رفتار شهروند سازمانی اثر بگذارد؛ همچنین عوامل سازمانی نظیر مدیریت دانش، رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی نقش بهسزایی در ارتقای خرد سازمانی دارد. این مقاله با مطالعه ادبیات حوزه خرد سازمانی و با روش کتابخانهای به بررسی پیشایندها )عوامل اثرگذار( و پسایندها )عوامل اثرپذیر( خرد
سازمانی میپردازد تا سازمانها با بهرهگیری از این مفهوم مهم سازمانی و آشنایی با پیشایندها و پسایندهای آن بتوانند خود را در این محیط رقابتی حفظ کنند.

 

100,000

 

100,000

چکیده
اکنون زمان این است که خرد را در زمینه سازمانی بکار بریم زیرا سازمان ها به طور خردمندانه نمی اندیشند و عمل نمی کنند و لازم است که عملکرد خردمندانه داشته باشند. موضوع حائز توجه این است که با وجود اهمیت مسئله خرد سازمانی، هنوز هم مؤلفه های تشکیل دهنده خرد سازمانی در ادبیات مشخص نشده است؛ در کشور ایران نیز تا کنون مقیاس اندازهگیری در این زمینه وجود ندارد. مفهوم خرد دهههاست که توجه محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است اما هنوز هم تعریف مشخصی از خرد وجود ندارد. خرد سازمانی به صورت جمع آوری، انتقال و یکپارچه سازی خرد افراد و استفاده از فرایندهای نهادی و اجتماعی مثلاً ساختار، فرهنگ و رهبری برای عمل راهبردی تعریف می شود که در درک نحوه استفاده بهتر سازمان از دانش تأکید دارند؛ همچنین خرد سازمانی به صورت صلاحیت سازمان برای توسعه روش های سازمانی در استفاده از فضایل و اعمال افراد برای تصمیمگیری مؤثر و سلامت سازمان تعریف میشود. این مقاله با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به بررسی مؤلفه های تشکیل دهنده خرد سازمانی و مقیاسهای اندازهگیری میپردازد که بر این اساس به تشریح ابعاد خرد سازمانی بر اساس مقیاس توسعه خرد )براون و گرین، 6002 ( و مقیاس خرد سازمانی اشمیت و همکاران ) 6016 ( پرداخته می- شود.

 

100,000

 

100,000

چكيده
از عهد باستان عقايد فلسفي و مذهبي بر خرد متمركز بودهاند. در طول چند دهه گذشته، خرد علاوه بر رشته فلسفه توجه ساير حوزههاي ميانرشتهاي رشتههاي دانشگاهي از جمله روانشناسي را نيز به خود جلب كرده است. جاي تعجب نيست كه توافق چنداني پيرامون تعريف كلي خرد وجود ندارد، اگرچه به نظر ميرسد بيشتر افراد درك شهودي از ويژگيهاي آن دارند. خرد منش و دانش ايدهآل انسان است كه نمايانگر هماهنگي متعادل هيجانات، انگيزهها و افكار با قضاوت خوب و توانايي براي توصيه در مسائل دشوار و مبهم زندگي ميباشد. فرمولهاي نظري خرد به دو دسته ضمني و صريح طبقهبندي ميشوند. رويكرد نظري ضمني شامل
درك رايج مردم از ريشه سازه خرد در زبان رايج است؛ اما رويكرد نظري صريح نسبت به ايجاد نظريه، امكان بررسيهاي مبتني بر فرضيه و تجربه را جهت توضيح و اعتبار دهي به مدل، فراهم ميكند. اين پژوهش با مطالعه ادبيات حوزه خرد و با روش كتابخانهاي به بررسي رويكردهاي روانشناختي به تعريف خرد ميپردازد

 

100,000

100,000

چکیده
کارآفرینی شامل شناسایی، ارزیابی و بهره بردن از فرصت است. برای درک ارزش کارآفرینی، مهم است به این نکته بپردازیم که چگونه این خرد بر فرآیند کارآفرینی تأثیر می گذارد. خرد کارآفرینانه ممکن است به طور خاص برای شناسایی فرصت کارساز باشد اما نگاهی عمیق به این موضوع نشان میدهد که خرد لازمه کارآفرینی است. با توجه به آنچه گفته شد هدف این مقاله بررسی خرد کارآفرینانه بهعنوان یک مفهوم نوظهور هست تا راهنمایی برای پژوهشگران در این حوزه باشد.

 

100,000

 

 

100,000

چکیده
امروزه در تحصیلات تکمیلی، کیفیت تجربه ی دانش جو توجه بسیاری را به خود جلب می کند. پاسخ گویی به پرسش های بغرنج موجود در مورد کیفیت تحصیلات مقاطع پیش از کارشناسی ارشد که به صورت گسترده توسط اصلی ترین افراد ذینفع نهادهای آموزشی مطرح می شوند، بر عهده ی بانیان آموزش است. در شرایط کنونی، زمان آن فرا رسیده است که بخش خدمات شغلی میزان مشارکت خود در ایجاد محیط های یادگیری قدرتمند را به حداکثر برساند و نقش پررنگ تری در شکل دهی به این بحث بر عهده بگیرد. لذا دانشگاهها باید به پرورش خرد بپردازند. خرد نیز هنگامی پرورش می یابد که دانش جویان فرآیند اصلی
آموختن از زندگی را از سر می گذرانند و این تجربه را جزء به جزء در مراحل تأمل، ترکیب و کاربرد مورد بازبینی قرار می دهند. این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به بررسی اهمیت و ضرورت خرد در آموزش عالی میپردازد. امید است پژوهشگران با بهرهگیری از این مقاله به اهمیت و ضرورت خرد سازمانی و بالاخص خرد در حوزه آموزش عالی پی ببرند.

 

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان