• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مقالات

مجموعه مقالات تخصصی

چكيده
اين پژوهش با هدف تعيين تاثير خرد سازماني بر اثربخش ي كاركنان آموزش و پرورش استان مركز ي در سال 1394 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش گردآوري داده ها توصيفي -پيمايشي بود . جامعه آماري تحقيق شامل 137 نفر از كليه كاركنان شامل مديران، معاونان و كارمندان آموزش و پرورش استان مركزي بود كه از اين ميان با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونهگيري تصادفيساده 101 نفر بعنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد . روش جمعآوري دادهها بر اساس پرسشنامه استاندارد خرد سازماني براون و گرين ( 2006 ) و پرسشنامه استاندارد اثربخشي كاركنان ندايي و همكاران ( 2012 ) انجام گرفت.. در نهايت يافته هاي پژوهش تأثير خرد سازماني و مولفه هاي آن شامل خودشناسي، مديريت هيجانات، نوع دوستي، الهام بخشي، قضاوت، دانش زندگي، مهارت زندگي و تمايل به يادگيري را بر اثربخشي كاركنان آموزش و پرورش استان مركزي مورد تأييد قرار داد.

 

100,000

100,000

چکیده
میراث عظیم فرهنگی و تاریخی خرد تعریف جامع روانشناختی خرد و کاربرد عملی این مفهوم را دشوار میسازد. با وجود این در دهه اخیر چند مدل روانشناختی خرد پیشنهاد شده است که ظاهراً چنین امکانی را فراهم آورده اند. علیرغم این روند، پژوهشهای خرد بیشتر نظری هستند تا تجربی. خرد شامل دانش عمومی درباره ماهیت انسان است که از یک زمینه فرهنگی خاص و دوره تاریخی سبقت میجوید و همچنین شامل دانش تخصصیتر درباره تغییرات صورت گرفته در معنا و هدف زندگی است. این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به بررسی مدلهای ارائه شده در زمینه خرد میپردازد.

 

100,000

 

 

100,000

چکیده
خرد تا دو دهه گذشته سازه مبهم و فریبنده پژوهشهای علمی بوده است که تا حد زیادی به دلیل توجه محققان رشد داشته است. اگر چه ظاهرا اجماع مشخصی درباره آن یعنی معنا و نحوه توسعه آن وجود ندارد اما مفاهیم،
نظریهها و کاربردهای متفاوتی برای خرد پیشنهاد شده است و در نهایت مقیاسهایی را برای اندازهگیری آن ارائه کرده اند. لذا این پژوهش با مطالعه ادبیات این حوزه و با روش کتابخانهای به مروری بر مقیاسهای اندازهگیری و نظریه های توسعه خرد میپردازد. بر این اساس در این مقاله به بررسی نظریههای ضمنی خرد، عملکرد مرتبط با خرد و تحلیلهای عاملی نهان خرد پرداخته میشود، در رابطه با مقیاسهای اندازهگیری خرد توضیحاتی داده میشود و درنهایت به مقایسه ابزارهای اندازهگیری خرد پرداخته میشود. امید است این مقاله به توسعه این مفهوم نوظهور در کشور کمک کند.

 

100,000

 

100,000

از نظر تاریخی، رهبری معمولاً با خرد درک شده ارتباط دارد. رهبران پیروانشان را از طریق دیدشان به زندگی خوب و تواناییشان برای بکار بستن چنین دیدی جذب می‌کنند. افراد تمایل دارند از کسی پیروی کنند که دید مشخصی به ماهیت زندگی خوب دارد، کسی که با رفتارش زندگی خوبی دارد و همدلی زیادی برای انسانهای هم نوعش دارد و اشتیاق وافری به دنیایی که معتقد است مردم میتوانند ایجاد کنند دارد. خرد و رهبری برای افزایش کیفیت زندگی افراد و پیشرفتهای فرهنگی جامه اهمیت دارد.

 

100,000

100,000

خرد سازمانی به سرعت به عنوان یک حیطه در حال ظهور می‌باشد. خرد تاثیر چشمگیری بر موفقیت در سطح مختلف فردی، سازمانی و اجتماعی دارد نتایج فعالیتهای مدیریت دانش را بهبود می‌بهشد. همچنین خرد سازمانی می تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای پاسخگویی به محیط نامطمئن باشد. خردسازمانی برای ارزش آفرینی سازمان اهمیت دارد و بنابراین سازمان‌هایی با سطوح بالای خرد سازمانی، میتوانند به نتایج بهتری دست یابند.

 

100,000

 

 

100,000

صفحه1 از4

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان