• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مرکز دانلود رایگان

نظارت مشاوره‌ای در سازمانها

در مبحث ناظر و نظارت به عنوان استاد، باید گفت که مفهوم ناظر به عنوان استاد مفهومی قابل قبول است. استادان همیشه در تمام کارها نفوذ داشته‌اند و از این رو در سالهای اخیر بیشتر به چشم می‌آیند. استادان خرد و عقل را انتقال میدهند و در زندگی ما را به سفر می‌برند و به عنوان راهنما عمل میکنند. آنها به ما کمک می‌کنند تا هویت خود را رشد داده و توسعه بخشیم. آنها ممکن است رسماً استاد خوانده نشوند امام ما به خاطر قابلیتشام برای هدایت ما در سفر رو به پیشرفتمان‌، آنها را چنین می‌نامیم.

 

500,000

 آنچه در این کتاب می‌خوانید:

بخش اول: نظارت بر سازمانها

فصل اول: تعریف نقش: استاد مربی، مشاور یا ناظر

فصل دوم: نظارت در سازمانها(نقش چند وجهی)

بخش دوم: مدیریت مناسب فرهنگ نظارت در سازمانها

فصل سوم: مشاوره، نظارت و فرهنگهای سازمانی

فصل چهارم: مدیریت تنگناها و چالشها

بخش سوم: نظارت در سازمان کارکردی با لوزی نظارت

فصل پنجم: تـمین پست نظارت

فصل ششم: بستن قرارداد برای حرفه نظارت

فصل هفتم: روابط چهاروجهی نظارت

فصل هشتم: انجام کار نظارتی

فصل نهم: گزارشدهی به سازمان

فصل دهم: ارزشیابی، سنجش و اعتبارگذاری

فصل یازدهم: پایانها و شروع‌های جدید در رابطه با حرفه نظارت

منابع و مآخد

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان