• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مرکز دانلود رایگان

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش رابطه بین صلاحیت­های حرفه ای و جامعه پذیری

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین صلاحیت حرفه ای مدرسین با جامعه پذیری آنها انجام پذیرفت. بر این اساس، روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب روش گردآوری داده­ها و یا ماهیت و روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدرسین زبان شهر تهران به تعداد 15000 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)، تعداد 375 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و برای انتخاب نمونه­های آماری از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای استفاده شد. برای گردآوری داده ها در پژوهش حاضر، از پرسشنامه صلاحیت حرفه ای مدرسین(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد بابایی، 1393) شامل 39 سوال و پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (2006)، شامل 20 سوال استفاده شد. برای سنجش روایی از روشهای سنجش روایی محتواییو سازه استفاده شد و برای محاسبه پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد که نشان دهنده پایا بودن ابزار اندازه گیری بود

فصل دوم:ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش    15

مقدمه  16

تاریخچه  16

تاریخچه صلاحیت های حرفه ای   16

تاریخچه جامعه پذیری   17

تعاریف مفهومی   17

صلاحیت    17

حرفه  18

صلاحیت های حرفه ای:18

صلاحیت شناختی-مهارتی:19

صلاحیت نگرشی-رفتاری:19

صلاحیت مدیریتی:20

جامعه پذیری:21

سازمان:21

جامعه پذیری سازمانی   21

دریافت آموزش:22

تفاهم:23

حمایت کارکنان:23

چشم اندازهای سازمان از آینده:23

مبانی نظری مربوط به صلاحیت های حرفه ای   24

نظریه های مرتبط با بهبود صلاحیت حرفه ای مدرسین   25

نظریه فراشناخت    25

نظریه بهسازی مدارس 26

نظریه آموزش مجازی   27

نظریه توانمندسازی نیروی انسانی   28

نظریه آموزش بزرگسالان   29

نظریه یادگیری مادام‌العمر  30

نظریه شايستگي عاطفي و اجتماعي   31

نظریه یادگیری خودراهبر  34

نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی   36

نظریه بوم زیستی رشد و یادگیری برنفن برنر  37

رویکردهای متداول در بهبود صلاحیت های حرفه ای مدرسین   37

رویکرد مدرسه بنیان برای رشد صلاحیت حرفه ای   37

رويكرد شناختی   39

رویکرد تلفیقی پویا به بهبود صلاحیت حرفه‌ای معلمان   40

رویکرد درس پژوهی   41

رویکرد معلم پژوهنده یا کارگزار فکور  42

رویکرد سرمایه روان‌شناختی:43

رویکرد تجربی و خود- بهسازی در توسعه حرفه ای   44

مدل‌های بهبود صلاحیت حرفه ای در مدرسین   44

مدل فیلیپس و برگ کوئیست    44

مدل طراحی توسعه حرفه ای معلمان   45

مدل ویلکرسون و آیربی   46

مدل پرورش حرفه‌ای معلمان   46

مدل بهبود صلاحیت مستمر سوئد  47

مدل کلارکوهالینگسورث    47

مدل آموزش گاسکی   47

مدل بهسازی حرفه‌ای معلمان سامپسون   48

مدل استانداردهای حرفهای برای معلمان   50

مدل تیمپرلی (2011: 62)  51

مدل استوارت و براون   51

مدل پارادایمی توسعه حرفه ای معلمان   53

مدل توسعه حرفه‌ای مدرس    54

ابعاد و مولفه های صلاحیت حرفه ای مدرسین   55

شکلگیری هویت حرفهای مدرس    59

مبانی نظری مربوط به جامعه پذیری   61

اهداف جامعه پذیری   62

ابعاد جامعه پذیری سازمانی   63

مراحل جامعه پذیری سازمانی   65

الگوهای تاکتیکهای جامعه پذیری سازمانی   66

الگوي تاكتيك هاي شش گانه وان مانن و شاين (1988)  66

الگوی جونز(2001)  67

پیشینه های پژوهش    69

پیشینه پژوهشهای انجام شده داخلی   69

پیشینه پژوهشهای انجام شده خارجی   72

جمع بندی از نتایج پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش    73

ارایه مدل مفهومی   75

فصل سوم:روش شناسی پژوهش    77

مقدمه  78

روش پژوهش    78

جامعه آماري   79

حجم نمونه و روش نمونه گیری   79

روش گردآوری داده ها79

ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی   80

روایی:80

پایایی:81

روش تجزیه و تحلیل داده ها83

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها84

مقدمه  85

توصیف آماری داده85

استنباط آماری داده ها92

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری   102

مقدمه  103

خلاصه پژوهش    103

يافته هاي پژوهش    104

بحث و تفسیر  106

نتیجه گیری   109

پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش    110

پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی   111

محدودیت های پژوهش    111

منابع  112

پیوستها122

خروجی Spss  126

چکیده انگلیسی   133

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان