• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مرکز دانلود رایگان

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش مقایسه احساس رضایت‌مندی از زندگی، تحمل پریشانی و سبک‌های مقابله

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه احساس رضایت‌مندی از زندگی، تحمل پریشانی و سبک‌های مقابله با استرس در مردان سالمند با ازدواج مجدد و مردان سالمند مجرد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری کلیه مردان سالمند با ازدواج مجدد و مردان سالمند مجرد شهر تهران بودند. نمونه پژوهش 80 نفر مرد سالمند (40 نفر با ازدواج مجدد و 40 نفر مجرد (بدون ازدواج مجرد)) بود که به روش نمونه‌گیری هدف‌مند وگلوله برفی انتخاب گردیدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های، رضایت‌مندی از زندگی داینر و همکاران (1985)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و سبک‌های مقابله با استرس بیلینگز و موس (1948) استفاده شد. داده‌‌‌ها از طریق t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش.... 13

2-1. سالمندی.. 14

2-1-1. رویدادهای استرس‌زا در سالمندان. 15

2-2 رضایت از زندگی.. 16

2-2-1. رضایت از زندگی در سالمندان. 18

2-2-2. مبانی نظری رضایت از زندگی.. 18

2-2-3. رویکرد جامعه شناختی در تبیین «رضایت از زندگی»21

2-2-4. مفهوم آنومیرضایت از زندگی.. 21

2-2-5. عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی.. 22

2-3. تحمل پریشانی.. 25

2-3-1. تشخیص تحمل پریشانی از سازه‌های دیگر. 26

2-3-2. ابعاد تحمل پریشانی.. 27

2-3-2-1. عدم تحمل بلاتکلیفی.. 28

2-3-2-2. تحمل ابهام. 28

2-3-2-3. تحمل ناکامی.. 29

2-3-3. تحمل پریشانی (برای حالت‌های هیجانی منفی)30

2-3-4. عدم تحمل ناراحتی.. 30

2-3-5. تعریف رفتاری تحمل پریشانی.. 31

2-3-6. مکانیسم‌های زمینه‌ساز تحمل پریشانی.. 32

2-3-7. پیوندهای مفهومی بین تحمل پریشانی، مخاطره و انعطاف‌پذیری.. 34

2-3-8. تحمل پریشانی و آسیب‌شناسی روانی.. 35

2-4. سبک‌های مقابله‌ای.. 36

2-4-1. تعریف سبک‌های مقابله‌ای.. 37

2-4-2. تاريخچه مفهوم مقابله. 38

2-4-3. ارزيابي اوليه:39

2-4-4. ارزيابي ثانويه:39

2-4-5. پيشينه نظري مفاهيم رفتار مقابله‌ای.. 39

2-5-6. نظريه روان تحليلگري:39

2-4-7. نظريه دوره زندگي:40

2-4-8. نظريه تحولي و اصلاح رفتار:40

2-4-9. نظريه رفتارگرايي:41

2-4-10. انواع سبک‌های مقابله:41

2-4-11. سبک‌های مقابله‌ای مسأله مدار:41

2-4-12. سبک‌های مقابله‌ای هيجان مدار:42

2-4-13. سبك مقابله‌ای اجتنابي:42

2-4-14. ویژگی‌های سبک‌های دفاعی موفق و کارآمد. 44

2-4-15. نظریه‌های سبک‌های دفاعی.. 45

2-4-16. نظریه تکامل داروین.. 47

2-4-17. نظریه روان‌کاوی.. 47

2-4-18. نظریه شناختی لازاروس درباره هیجان. 47

2-4-19. نظریه اریکسون. 48

2-4-20. عوامل مؤثر در انتخاب راهبردهای مقابله‌ای.. 48

2-5. پیشینه داخلی و خارجی پژوهش.... 50

2-5-1. پیشینه خارجی.. 50

2-5-2. پیشینه داخلی

500,000

 

.. 52

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان