• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

مرکز دانلود رایگان

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش پیش بینی رضایت شغلی بر اساس کیفیت زندگی کاری

هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایت شغلی بر اساس کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی کارکنان بانک ملت می باشد . روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود . جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مرد بانک ملت شعب تهران ، در سال 1397 بودند .حجم نمونه 120 کارمندبود که با روش خوشه ای از 20 شعبه انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رضایت شغلی مارتین جی گانون(1981) ، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون (1973) بود . برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- رضایت شغلی.. 12

2-1-1- پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي.. 14

2-1-2- عوامل تعيين كننده رضايت شغلي.. 14

2-1-3- مهمترین عوامل مرتبط با رضایت شغلی.. 16

2-1-4- شاخص هاي اندازه گيري رضايت شغلي.. 17

2-1-5- نظريه مربوط به رضايت شغلي.. 18

2-1-5-1-نظريه لذت جويي (هدونيزم)18

2-1-5-2-نهضت مديريت علمي.. 18

2-1-5-3-نظريه روابط انساني.. 19

2-1-5-4-نظريه هرز برگ.. 20

2-1-5-5-پيامدهاي كاهش رضايت شغلي.. 20

2-1-5-6-تاثير رضايت شغلي بر سازمان. 22

2-2- کیفیت زندگی کاری.. 22

2-2-1-تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 23

2-2-1-1-تعریف ولش... 23

2-2-1-2-دیدگاه وک چیو. 23

2-2-1-3-تعاریف فارکوهر. 25

2-2-2-ضرورت و اهداف کیفیت زندگی کاری.. 25

2-2-3-الگوهای کیفیت زندگی کاری:26

2-2-3-1-الگوی توماس... 26

2-2-3-2-الگوی والتون. 27

2-2-3-3-الگوی کاسیو. 28

2-2-3-4-الگوی هریکو مک بوی.. 28

2-2-3-5-الگوی مورتون. 29

2-2-4-راههای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 29

2-2-5-عوامل موثر در کاهش کیفیت زندگی کاری.. 32

2-3-کیفیت زندگی.. 33

2-3-1-تعریف کیفیت زندگی.. 34

2-3-2- ابعاد کیفیت زندگی.. 36

2-4- پیشینه داخلی

 

500,000

 

.. 38

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان