• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

روانشناسی صنعتی

ر.تنشناسان بر این عقیده اند که بعضی از کارکنان نسبت به سایرین، تمایل بیشتری به انگیزش دارند. تعدادی از کارکنان به شغلهایی روی می‌آورند که در آن بیشتر تشویق و

...
Read More
طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان