رهبری با خرد

رهبری با خرد: چگونه خرد از رهبران خوب رهبران عالی میسازد؟

 رهبری به خرد نیاز دارد. هرروز با حوادث عجیبی مواجه میشويد که مستلزم چیزی فراتر از پاسخهای استاندارد هستند. گاهی برای درک آنچه پیش میآيد فقط به يک سؤال خوب نیاز است؛ اما چطور میتوان به يک سؤال خوب رسید؟ چطور میتوان استدلال متقاعدکنندهای برای حرکت روبهجلو ساخت؟ چطور میتوان اين کار را کرد درحالیکه همراهانتان نويسندگان فعالی هستند نه خوانندگانی انفعالی؟ چطور میتوان به آنها در يافتن استعدادشان

...
Read More