رفتار سازمانی کاربردی

قسمت اعظم ایده‌ها و روشهای این کتاب در مورد روانشناسی صنعتی و سازمانی است. زمینه ای از روانشناسی که به مطالعه رفتار در محیط کار می پردازد. روانشناسی تجاری نیز بکار بردن بسیاری از یافته‌های روانشناسی صنعتی و سازمانی به طور شخصی و فردی می‌پردازد و در حقیقت زمینه جدایی از آن نیست. اولین متن کاربردی اصول روانشناسی برای مشکلات موجود در کسب و کار در سال 1903 منتشر ش و از آن تاریخ به بعد به تدریج

...
ادامه مطلب