رابطه رفتار شهروند سازمانی

اولین نظریه پردازی‌های مطرح در خصوص رفتار شهروند سازمانی در سال 1938 و توسط چستر بارنارد انجام گرفته است. بارنارد با بیان مفهوم مفهوم و تمایل و اشتیاق به همکاری، این رفتار را مورد توجه قرار داد. برخی صاحب نظران دیگر معتقدند، پیشینه مفهوم شهروندی سازمانی را می‌توان در نظرات کاتز(1964) جستجو کرد. کاتز بیان نموده که سازمانهای اثربخش سه ویژگی دارند:

1- کارکنان را دردون سیستم نگهداری و حفظ می‌کنند

2- اطمینان می‌یابند که کارکنان، الزامات خاص نقش را به نحو

...
ادامه مطلب