اصول و مبانی کارآفرینی سازمانی

مقدمه

نیاز به نوآوری در خدمات و محصولات و از طرفی داشتن کارکنانی کارآفرین باعث شده است بسیاری از سازمانها به تجدید نظر در ساختار سازمانی خود بپردازند. این سازمانها، کارآفرینی را بعنوان فرهنگ سازمانی تلقی میکنند، تا سازمان مربوطیه به طور اثربخشی به حیات خود ادامه دهد(عزتی و سید تقوی، 1388). در واقع امروزه نقش کارآفرین بعنوان موتور توسعه اقتصادی، یهرمان توسعه صنعتی، محرک و مشوق سرمایه گذاری، گزینه اصلی انتقال فناوری، گزینه رفع خلل و تنگناهای بازار و گزینه

...
ادامه مطلب