اصول و مبانی کیفیت در سازمان

مقدمه

کیفیت مولفه‌ای کلیدی در دستیابی به مزیت رقابتی می باشد، برای بسیاری از سازمانها کیفیت به عنوان همراه با همنوایی برای مشخصات و ویژگیهای محصول در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که مدیریت کیفیت باید از کیفیت متمایز باشد چون که مدیریت کیفیت جزء عوامل خروجی یا یک نتیجه می‌باشد. کیفیت متشکل از تصورات، ارزشها، مثاصد کلی و اهداف خاص هر فرد یا گروه ذینفع می‌باشد. از نظر پیترز کیفیت در چشم مشاهده کننده و یا در چشم مصرف کننده قرار دارد و بر

...
ادامه مطلب