نظارت مشاوره‌ای در سازمانها

در مبحث ناظر و نظارت به عنوان استاد، باید گفت که مفهوم ناظر به عنوان استاد مفهومی قابل قبول است. استادان همیشه در تمام کارها نفوذ داشته‌اند و از این رو در سالهای اخیر بیشتر به چشم می‌آیند. استادان خرد و عقل را انتقال میدهند و در زندگی ما را به سفر می‌برند و به عنوان راهنما عمل میکنند. آنها به ما کمک می‌کنند تا هویت خود را رشد داده و توسعه بخشیم. آنها ممکن است رسماً استاد خوانده نشوند امام ما به خاطر قابلیتشام برای هدایت

...
ادامه مطلب