مديريت دانش و يادگيري سازماني (مفاهيم و تعاريف)

امروزه دیگر سازمانهای بزرگ و پیچیده‌ای که دهه های قبل به وجود آمده بودند، کارساز نیستند و جکم دایناسورهایی را دارند که توان تطبیق خود با محیط را نداشتند و محکوم به فنا شدند. سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامونی به ویژه با توجه به مسائل جهانی شدن را ندارند و برای ارتقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را به دست آورند. یکی از مهمترین این

...
ادامه مطلب