مبانی سازمانی مدیریت

اگر زندگی روزمره خود را مرور کنیم، نتیجه میگیریم که سازمانها شدیداً در زندگی ا نفوذ کرده‌اند. میتوان گفت فلسفه اصلی و عقلانی برای وجود سازمانها این است که هدفهای مهین فقط از طریق همکاری گروهی از مردم تحقق می‌یابد. بنابراین هدف خواه، سود، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت و مسکن باشد و خواه ترویج مذهب، سازمانها با هدفهای مشخص، علت وجودی خود را پیدا میکندد. به عبارت دیگر سازمانها هدفهای کوتاه مدت و بلند مدت را تعقیب میکنند که میتوانند به طور کارآمد و موثر با

...
ادامه مطلب