خرد و توسعه رهبری

آموزش خرد و توسعه رهبری

از عهد باستان عقايد فلسفی و مذهبی بر خرد متمرکز بوده‌اند. در طول چند دهه گذشته، خرد علاوه بر رشته فلسفه توجه ساير حوزه‌های میان رشته ای رشته‌های دانشگاهی را نیز به خود جلب کررده است (هر چند اين توجه کافی نیست). جای تعجب نیست که توافق چندانی پیرامون تعريف کلی خرد وجود ندارد، اگرچه به نظر میرسد بیشتر افراد درک شهودی از ويژگی‌های آن دارد (دلال، 2008)  تاکاهاشی و اورتون (2005) معتقدند که تعاريف خرد بايد از

...
ادامه مطلب