خرد تیم‌ها

بهترين راه برای درک تیمها نگاه کردن با خرد تیمها است. گزارشهايشان نشان دهنده دستاوردها، مهارتها، هیجانات و تعهد بوده و از هر تفسیر يا ارائه منطقی بهتر است. تیمهای واقعی عمیقاً به مقاصد، اهداف و روش متعهد هستند. همچنین اعضای تیم با عملکرد بالا بسیار به يکديگر متعهد هستند. هر دو درک میکنند که خرد تیمها با تمرکز بر تولیدات کار جمعی،

...
ادامه مطلب