مقدمه‌ای بر خرد و خرد سازمانی

مقدمه‌ای بر خرد و خرد سازمانی

خرد پديده‌ای است که توجه زيادی را به ويژه در مذهب و فلسفه به خود جلب کرده است. اخیرا، خرد به عنوان سازه چند بعدی تعريف شده است که شامل ويژگی‌های مشکل يابی است، متمايز از هوش می‌باشد، ترکیب شناخت و عاطفه است، تلفیق چند بعد خود است، شامل پاسخ و شناخت حدود و دانش انسان است. با توجه به جنسیت متفاوت است، میران طرز فکرهای غربی و شرقی متفاوت است و توازن منافع درون فردی، بین فردی و برون فردی در زمینه محیطی جهت

...
ادامه مطلب