خرد مفهومی نو در هزاره سوم

خرد : مفهومی نو در سازمانهای هزاره سوم

اگر دهه آخر قرن بیستم و سالهای آغازين قرن بیست و يکم را عصر سازماندهی يادگیری نام نهیم، دوره‌ای که جای آن را میگیرد شايد عنوان عصر خرد سازمانی را به خود بگیرد و اين بدین معنی است که تا چه حد میتوانیم موانع پیش رو را درک و بر آنها غلبه کنیم. علیرغم انفجار تحقیقاتی که در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده و همچنین، پژوهشهايی که در زمینه يادگیری سازمانی انجام شده است، مديريت دانش و موضوعات مربوط به آن از سال 1990

...
ادامه مطلب