خرد در زمینه روانشناسی

خرد در زمینه روانشناسی

برخی روانشناسان خرد را صفات شخصی تعريف میكنند كه برای رشدد و بالنددگی به زمان نیاز دارند (آچنبام و ارول، 1991؛ كرامر ، 2000) مثلاً، اريکسون(1982) خرد را فضیلت يا قدرت فردی تعريف میكند كه پس از عمری حل بحرانهای روانی نمايان میشود و بیان میدارد كه خرد در دغدغه آگاهانه اما بیطرفانه فرد در زندگی هنگام مواجهه با مرگ بروز میيابد. خرد میتواند از طريق تجاربی مانند حل موفق بحرانهای زندگی توسعه يابد. آرددت(2008) خرد را ويژگی شخصیتی تعريف

...
ادامه مطلب