خلاقيت فردي و سازماني

خلاقیت یکی از داغ ترین کلمات در دنیای کسب و کار امروز است. بخصوص در روند جهانی شدن و توسعه سریع تکنولوژی مدرن، خلاقت به موثرترین روش شرکتها برای زنده ماندن و رقابت کردن در بازار جهانی تبدیل شده است. افزایش رقابت جهانی، که با تغییرات سریع فناوری و کوتاه شدن چرخه عمر محصول پیوند خورده است، موسسات را نسبت به زمان گذشته آسیب پذیرتر ساخته است. بنابراین، این تغییرات باعث شده است که سازمانها توجه بیشتری به مسئله خلاقیت داشته باشند.

 ادامه مطلب