کتاب تخصصی مدیریت

ترکیب خرد، هوش و خلاقیت

از نظر تاریخی یکی از مهمترین رویکردها به تعریف هوش براساس نظرات کارشناسان است. چنین نظراتی گاهی تئوریهای ضمنی نامیده می‌شوند تا از تئوریهای صریح رسمی‌تری که به عنوان اساس فرضیه‌های علمی و جمع‌آوری بعدی داده‌ها بکار می‌روند متمایز

...
ادامه مطالب