• ساعات کار: شنبه - پنج شنبه: 9.00-18.00

  • ایمیل سایت: reseachwisdom@gmail.com

روانشناسی صنعتی

ر.تنشناسان بر این عقیده اند که بعضی از کارکنان نسبت به سایرین، تمایل بیشتری به انگیزش دارند. تعدادی از کارکنان به شغلهایی روی می‌آورند که در آن بیشتر تشویق و برانگیخته میشوند در خالیکه سایرین به سمت شغلهایی بدون انگیزش میروند. احتمالاً کسانی را میشناسید یا با آنها کار کرده‌اید که مشتاق و آماده همکاری باشند و اشخاصی که از نظرتان توسط هیچ پولی برانگیخته و تهییج نمی‌شوند. محققان دریافته‌اند که سه خصیصه متفاوت فردی وجود دارد که اغلب به انگیزه شغلی مربوط می‌شود:

700,000

آنچه در این کتاب می‌خوانید:

فصل اول: مقدمه ای بر رواشناسی صنعتی و سازمانی

فصل دوم: تحزیه و تحلیل و ارزیابی شغل

فصل سوم: مواد قانونی در مورد انتخاب کارمند

فصل چهارم: گزینش کارمند 

فصل پنجم: معرفی نامه ها و آزمونها

فصل ششم: ارزیابی تصمیمات و تکنیکهای گزینش

فصل هفتم: ارزیابی عملکرد کارکنان

فصل هشتم: طراحی و ارزشیابی سیستمهای آموزشی

فصل نهم: انگیزش کارمند

فصل دهم: رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

فصل یازدهم: ارتباطات سازمانی

فصل دوازدهم: رهبری

فصل سیزدهم: رفتار گروهی، تیمها و تعارض

فصل چهاردهم: توسعه سازمان

فصل پانزدهم: مدیریت استرس، مدیریت تقاضاهای کار و زندگی

منابع

 

طراحی و تنظیم: مرکز خدمات تخصصی و پژوهشی خردپژوهان